Τράπεζα Πειραιώς: Έγινε η αυτόματη μετατροπή των CoCos σε μετοχές | piperata.gr Skip to main content
Τράπεζα Πειραιώς: Έγινε η αυτόματη μετατροπή των CoCos σε μετοχές

Τράπεζα Πειραιώς: Έγινε η αυτόματη μετατροπή των CoCos σε μετοχές

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 5 Ιανουαρίου πως χθες (Δευτέρα 4 Ιανουαρίου) επήλθε αυτόματη μετατροπή των CoCos και εκδόθηκαν 394,4 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Πειραιώς με ονομαστική αξία 6 ευρώ εκάστη.

 

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των 2,36 δισ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 4,98 δισ. ευρώ διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 6 ευρώ εκάστη.

 

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας δεν μεταβάλλεται από τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές, καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η αύξηση κατά 2,36 δισ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο συνδυάζεται με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 326,4 εκατ. ευρώ και αποαναγνώριση των 2,04 δισ. ευρώ κεφαλαίων από τα CoCos.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων, η εταιρεία θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την πίστωση αυτών στον Λογαριασμό Αξιών που τηρείται στο «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» επ’ ονόματι του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 394,4 εκατομμυρίων νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

 

 

 

 Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV