Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 90% στα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | piperata.gr Skip to main content
Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 90% στα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 90% στα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Αύξηση 90% στα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 η Εθνική Τράπεζα.

 

Συγκεκριμένα, αυτά ανήλθαν σε 457 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 από 239 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2019 ευρώ, εξαιρουμένου του κόστους Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ, καθώς και του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών.

 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 58 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2020.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, αντανακλώντας τα κέρδη περιόδου της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία έχει ταξινομηθεί ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση.

 

Τα οργανικά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο 2020 αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, την ομαλοποίηση του υποκείμενου κόστους πιστωτικού κινδύνου, καθώς και τη μείωση της πίεσης στα οργανικά έσοδα.

 

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 480 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 από 241 εκατ. ευρώ πρώτο εξάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, τα οποία απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού.

 

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ανθεκτικότητα των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας απορρόφησε το σοκ της πανδημίας του κορωνοϊού κατά το δεύτερο τρίμηνο 2020.

 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε 259 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο 2020 από 262 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2020, καθώς η μείωση στα επιτόκια δανείων αντισταθμίστηκε από την περαιτέρω ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και τη βοηθητική στάση της ΕΚΤ, μέσω της επιδότησης του κόστους ρευστότητας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2020, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 15,9%, ενισχυμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την κερδοφορία του τριμήνου, τα κέρδη αποτίμησης ομολόγων (FVTOCI), καθώς και τη θετική επίπτωση από τις αλλαγές στον Κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας (CRR).

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα: «Η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην οικονομία.

 

Η επιβολή περιοριστικών μέτρων και η αυξημένη αβεβαιότητα οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο 2020.

 

Παρόλα αυτά, με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας και με καθυστέρηση του υψίστης σημασίας τουριστικού κλάδου, καθώς και με την ευρεία εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας, η δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης ήδη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

 

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, ο ρόλος μας στη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας είναι πιο κρίσιμος από ποτέ.

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε προχωρήσει στη στοχευμένη παροχή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή μας σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης.

 

Ειδικότερα, έχουμε προχωρήσει σε μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών που ανέρχονται σε 3,5 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 39 χιλ. πελάτες. Επιπλέον, έχουμε εκταμιεύσει νέα δάνεια της τάξεως των 2,8 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης, ενώ οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις για το δεύτερο εξάμηνο 2020 υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ.

 

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, ακολουθήσαμε μία συντηρητική στάση και σχηματίσαμε ήδη κατά το Α’ τρίμηνο 2020 το σύνολο των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενων με την πανδημία του κορονοϊού (0,4 δισ. ευρώ). Αργότερα στη χρονιά, αναμένουμε να εκκινήσουμε τη διαδικασία τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier).

 

Υπερβαίνοντας τα €6 δισ., η εν λόγω τιτλοποίηση θα συντελέσει αποφασιστικά στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους 10 δισ. ευρώ κατά σχεδόν τα 2/3. Κεφαλαιοποιώντας την ενισχυμένη οργανική μας κερδοφορία, θα απορροφήσουμε τις απαιτούμενες προβλέψεις, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της συναλλαγής το πρώτο εξάμηνο 2021.

 

Τα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν ανθεκτικά σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε 132 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020.

 

Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη σημαντική περιστολή των εγχώριων δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 9% και 6%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, καθώς και την ομαλοποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορωνοϊό, αντανακλώντας την καλύτερη εκ του αναμενόμενου οργανική επίδοση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

 

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και καθώς η οικονομία ανακάμπτει, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τα επιτεύγματα του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού μας. Κεφαλαιοποιώντας τη δυναμική αυτή, θα επιταχύνουμε τόσο τη μετάβασή μας στα ψηφιακά κανάλια, όσο και την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου λειτουργικού μοντέλου, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Τράπεζας.

 

Είμαι υπερήφανος για τα επιτεύγματά μας κατά τη διάρκεια αυτού του ταραχώδους πρώτου εξαμήνου του έτους: την προάσπιση της ασφάλειας του προσωπικού μας και τη στήριξη των πελατών μας και της ελληνικής οικονομίας, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τον ιστορικό μας ρόλο».Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.