Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πρόταση για την Αναπτυξιακή Τράπεζα | piperata.gr Skip to main content
Κωνσταντίνος Μίχαλος

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Πρόταση για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Η επιτάχυνση των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, αποτελεί μείζονα εθνικό στόχο για τα επόμενα χρόνια. Όμως, είναι γνωστό ότι παρά τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια, η ευρύτερη κινητοποίηση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα εξακολουθεί να προσκρούει στην προβληματική κατάσταση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών.

 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος

 

Η συρρίκνωση της καταθετικής βάσης, οι πιέσεις στην κερδοφορία και ο υψηλός πιστωτικός κίνδυνος λόγω του τεράστιου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχουν περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες των εμπορικών τραπεζών να στηρίξουν χρηματοδοτικά την ανάκαμψη της οικονομίας. Τόσο το ύψος των διαθέσιμων δανειακών κεφαλαίων, όσο και οι προσφερόμενοι όροι δανεισμού είναι αναντίστοιχοι με τις κεφαλαιακές ανάγκες που ανακύπτουν. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τις ΜΜΕ, που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης.

 

Χρειαζόμαστε, επομένως, νέους τρόπους να χρηματοδοτήσουμε έξυπνες, συνεκτικές και διατηρήσιμες επενδύσεις και στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη μιας σωστά σχεδιασμένης δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας μπορεί να δώσει τη λύση. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία συστάθηκε με το ν. 4608/25-06-2019, με την υφιστάμενη μορφή της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της οικονομίας.  Είναι για το σκοπό αυτό αναγκαία η μετεξέλιξη και ο μετασχηματισμός της, ώστε να καταστεί εφικτός ο συντονισμός δημόσιων επενδυτικών πρωτοβουλιών σε στοχευμένες κατευθύνσεις.

 

Ειδικότερα, η  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα πρέπει να αναλάβει τη διαχείριση του χρηματοδοτικού πακέτου που θα λάβει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηρίξει στόχους όπως: η επιχειρηματική  μεγέθυνση, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, η κάλυψη του ελλείμματος καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση επενδύσεων σε εξωστρεφείς κλάδους, όπως η μεταποίηση, η πράσινη ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, ο αγροδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός, με την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών. 

 

Η Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αναλάμβανε την αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων, επιδιώκοντας κυρίως να μεγιστοποιήσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο σχημάτων σύμπραξης που θα μπορούσε να προωθήσει. Θα μπορούσε, επίσης, να λειτουργήσει ως «ανταγωνιστικός» πόλος σε σχέση με τις συστημικές εμπορικές τράπεζες της χώρας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

Το ΕΒΕΑ, στη βάση ειδικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μελετών του Επιμελητηρίου, έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το μετασχηματισμό της Ελληνικής Δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Είναι ώρα να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.

 

* Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αρθρογράφος του PIPERATA.GRAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV